Tag: trao đổi nghề nghiệp kế toán

3 loại hợp đồng lao động thông dụng và sự khác biệt

Khi hợp đồng có thời hạn kết thúc mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong vòng 30 ngày, người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động.. Hợp đồng lao động là một văn bản quan trọng thể hiện sự thoả thuận giữa người lao động và người sử ...

Thang lương, bảng lương từ năm 2016

Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công.. Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương năm 2016 có nhiều thay đổi 1. Thủ tục xây dựng thang bảng lương: Doanh ...

Khi nào bị vi phạm hợp đồng kinh tế

Theo quy định trên, thì khoản vi phạm hợp đồng kinh tế không nằm trong danh mục các khoản vi phạm hành chính không được trừ khi xác định thu.. 1. Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế có được tính vào chi phí hợp lý? Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số ...

Khác nhau giữa chiết khấu thương mại và khuyến mại

Theo Luật thương mại 2005, khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.. Khuyến mại và chiết khấu thương mại đươc quy định trong Luật là hai hình thức, khái niêm khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nhầm ...