Tag: trao đổi kinh nghiệm kế toán

Thông tư 200 và trích lập dự phòng

Bỏ TK129, 139,159 gộp vào TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản Chi tiết TK 2291- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (tức liên quan đến.. Trích lập dự phòng là vấn đề không những gây tranh cải giữa Thuế với Doanh nghiệp mà trong kế toán cũng xảy ra những ...