Tag: thanh lý hợp đồng

Khi nào bị vi phạm hợp đồng kinh tế

Theo quy định trên, thì khoản vi phạm hợp đồng kinh tế không nằm trong danh mục các khoản vi phạm hành chính không được trừ khi xác định thu.. 1. Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế có được tính vào chi phí hợp lý? Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số ...