Kiểm Toán Nội Bộ

Hoạt động kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của thị trường vốn, thị trường tài chính. Chất lượng của kiểm toán độc lập là yếu tố sống còn để các nhà đầu tư, cổ đông, nhà hoạch định chính sách và các đối tượng khác tin tưởng vào quy trình lập báo cáo tài chính cũng như việc công bố các thông tin của báo cáo tài chính. Chính vì vậy, các kiểm toán viên khi được trang bị những kiến thức đầy đủ về kế toán, tài chính, kỹ thuật kiểm toán cao, và có được những hoài nghi mang tính nghề nghiệp sẽ là cơ sở để hình thành nên một cuộc kiểm toán có chất lượng cao.

Nội dung dịch vụ :

– Kiểm toán Báo cáo Tài chính theo luật định
– Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho mục đích đặc biệt
– Kiểm toán hoạt động
– Kiểm toán tuân thủ
– Soát xét thông tin trên Báo cáo Tài chính
– Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục đã thỏa thuận trước
– Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, quyết toán vốn xây dựng cơ bản hoàn thành
– Soát xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
Kiểm toán nội bộ.