Kiểm toán không xác minh được khoản phải thu hơn 252 tỷ đồng

Kiểm toán viên nêu ý kiến không thu thập được bằng chứng kiểm toán với khoản “phải thu khác” theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh chứng khoán, do yêu cầu bảo mật của công ty.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG) thông báo Báo cáo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2011 đã soát xét.
Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 của công ty thay đổi không đáng kể so với báo cáo trước soát xét với mức lỗ 6 tháng là 33,1 tỷ đồng.
Đáng chú ý trên báo cáo soát xét là ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đối với 2 vấn đề của công ty.

1. Tại thời điểm 30/6/2011, VIG không trích lập dự phòng giảm giá đối với cổ phiếu chưa niêm yết do không có cơ sở xác định giá thị trường và Ban giám đốc đánh giá giá trị các khoản đầu tư này là hợp lý.
2. Tại thời điểm 30/6/2011, đối với các khoản phải thu theo hợp đồng hợp tác kinh doanh chứng khoán với nhà đầu tư được trình bày tại chỉ tiêu ‘các khoản phải thu khác’ trên Bảng cân đối kế toán. Do yêu cầu bảo mật của công ty cho khách hàng theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh, đơn vị kiểm toán không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán liên quan đến số dư các khoản phải thu này nên không đủ cơ sở để đưa ra ý kiến của mình về khoản mục này cũng như ảnh hưởng của chúng tới Báo cáo tài chính.

Trên Bảng cân đối kế toán thời điểm kết thúc quý II/2011, VIG đang theo dõi khoản mục phải thu khác là 252,32 tỷ đồng.

(Theo CafeF)