Công văn 2994/TCT-TNCN từ Tổng cục Thuế

Nội dung hướng dẫn tại Công văn 2994 khá chi tiết, gồm cả phần thay đổi có ghi rõ các quy định cũ và mới. Theo đó, Công văn đề cập đến các nội dung

Ngày 24/07/2014, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2994/TCT-TNCN hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Thông tư 92/2015/TT-BTC về hướng dẫn Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân kinh doanh.

Nội dung hướng dẫn tại Công văn 2994 khá chi tiết, gồm cả phần thay đổi có ghi rõ các quy định cũ và mới. Theo đó, Công văn đề cập đến các nội dung sau:
Một số nội dung sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế và khai thuế đối với cá nhân kinh doanh.
Một số nội dung sửa đổi, bổ sung về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác về chính sách thuế thu nhập cá nhân:
– Đối với thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế.
– Về quy đổi thu nhập chịu thuế ra đồng Việt Nam.
– Về việc tính thuế đối với khoản tích luỹ bảo hiểm do người sử dụng lao động mua cho người lao động.
– Về việc tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng
– Về việc bù trừ nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân với nghĩa vụ của tổ chức trả thu nhập.
Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác về quản lý thuế TNCN
– Về nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN.
– Về việc uỷ quyền quyết toán thuế.
– Về sửa đổi, bổ sung mẫu biểu, tờ khai thuế.